Instalatii Gaze Naturale

"O lucrare de calitate din instalatii gaze, are in spate o echipa de specialisti."

Inginer | Andrei Giuclea
Documente necesare:
- Cerere de debransare cu avizul de principiu al Asociatiei de Proprietari
- Proiect de debransare pentru intocmirea Referatului de specialitate privind debransarea
Important:
- Beneficiarul se prezinta la RADET pentru plata taxei de eliberare a avizului la proiect la ridicarea acestuia. Taxa de eliberare a avizului este de 59,34 lei, fara TVA, conform Hotarârii C.G.M.B. nr. 126 / 2008. Costurile efective de debransare sunt în funcție de numarul de etaje ale blocului si de tipul de legaturi folosite pentru debransari, variind între 47 si 85 lei/calorifer, fara TVA.
- Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentației. R.A.D.E.T. Bucuresti nu elibereaza alte aprobari referitoare la executarea debransarilor.
- Dupa depunerea cererii de debransare, RADET elibereaza un aviz de principiu în care sunt comunicate conditiile legale pe care solicitantul trebuie sa le îndeplineasca pentru a se debransa, precum si continutul proiectului de debransare ce urmeaza a fi întocmit.
- Documentatia de debransare poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii. Cu referatul tehnic privind debransarea, aprobat de adunarea generala a Asociatiei de Proprietari, solicitantul trebuie sa se prezinte la Sectia de Termoficare de care apartine, pentru a i se intocmi devizul de plata aferent lucrarilor de debransare, ce este functie de apartamentul ce solicita debransarea si cantitatea de apa din instalatie ce se pierde prin golire.
- Devizul se achita de catre solicitant la casieria RADET din Str. Cavafii Vechi nr.15.
- Solicitantul face dovada achitarii devizului la Sectia de Termoficare de care apartine. Angajatii RADET vor anunta data cand se va realiza in fapt debransarea.
- Debransarea se va efectua de catre personalul Sectiei de Termoficare, care va intocmi un 'Proces-Verbal de debransare' in 3 exemplare (unul pentru Asociatia de Proprietari, unul pentru Sectia de Termoficare, unul pentru solicitant).
- Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.
- Dupa debransarea efectiva realizata de catre personalul Sectiei de termoficare de care apartine solicitantul, reprezentantul Asociatiei de Proprietari trebuie sa se prezinte la Divizia Furnizare - Biroul Contracte pentru a întocmi un act aditional la contractul existent care sa contina noile SET (Suprafete Echivalente Termic).
Condițiile de aprobare si sanctiunile in cazul debransarii/rebransarii sunt stipulate în urmatoarele acte normative: Legea nr. 325/2006 - art. 30, 32 alin. c, 45 (1) b, 46 art. 30

Deconectarea unui consumator dintr-un condominiu se face cu respectarea urmatoarelor condiții cumulative:
- Acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala cât si pe verticala;
- Acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotarârea adunarii generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încalzire;
- Anunțarea, în scris, a operatorului care are si calitatea de furnizor, cu cel putin 30 de zile înainte.
- Deconectarile/debransarile nu se pot realiza în timpul sezonului de încalzire.
- Deconectarile/debransarile se efectueaza numai de catre operatorul care are si calitatea de furnizor în termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.
- Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de catre solicitant.

Lege:
art. 32
- Operatorul serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat are dreptul sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;
art. 45
- Constituie contraventii, altele decât cele prevazute în Legea nr. 51/2006, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte: debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor prezentei legi;
art. 46
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente si/sau autoritatii administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite în prezenta lege si în Legea nr. 51/2006, publicata în M.O. nr. 254/2006.

Contraventii:
Constituie contraventie în domeniul serviciilor de utilitati publice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:
- Modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.

Constatare:

- Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti împuterniciti ai ministrului mediului si gospodaririi apelor, ai ministrului administratiei si internelor, ai ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, ai presedintilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R. si ai presedintilor consiliilor judetene si ai primarilor, dupa caz, conform competentelor stabilite în prezenta lege.
- În vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 47, reprezentantii împuterniciti prevazuti la alin. (1) au acces, daca acest lucru se impune, în conditiile legii, în cladiri, încaperi, la instalatii si în orice alt loc, unde au dreptul sa verifice instalatiile de utilizare, precum si sa execute masuratori si determinari. Atât operatorii, cât si utilizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie reprezentantilor împuterniciti documentele cu privire la serviciul de utilitati publice furnizat/prestat.
- Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin reprezentantilor împuterniciti.
*Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica - art. 246, 247, 248 alin. 2, 249, 251, 252, 254, 303 alin. 3 art. 246
*Deconectarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze,se pot realiza în urmatoarele conditii cumulative:- Sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modificarii puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;

- Sa existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;
- Sa existe documentatia tehnica prevazuta la art. 254 lit. g);
- Solicitantul sa aiba montat aparat de masurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma, în cazul în care continua sa foloseasca spatiul pe care îl are în proprietate, dupa debransare.
art. 247
În situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încalzire centralizat cu un alt sistem de încalzire individual, modificarea sistemului de încalzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinuta în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinatate sa nu fie influentate si sa fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.
art. 248
Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 246 si 247 înainte de a emite avizul de deconectare. In cazul în care deconectarea se face fara îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptatit sa aplice penalizari la factura, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

art. 249
Deconectarile individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectari anterioare intrarii în vigoare a prezentului regulament.
art. 251
Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisa în urmatoarele situatii:
- Se intentioneaza deconectarea numai a unor corpuri de încalzire din cadrul spatiului cu destinatie de locuinta si nu sunt montate repartitoare de costuri;
- Deconectarea totala fara asigurarea încalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

art. 252
- Deconectarea corpurilor de încalzire aflate în partile comune se poate realiza numai pe baza hotarârii adunarii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.
- În procesul-verbal al adunarii generale se va consemna faptul ca acestia au înteles ca deconectarea corpurilor de încalzire conduce la scaderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încalzire pentru apartament vor creste.
Proprietarii direct afectati sunt:
- Proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scarii în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;
- Proprietarii care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încalzire.
art. 254
Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:
- Sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat in baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice, aprobata de catre furnizor;
art. 303
- Constatarea contraventiilor si aplicarea santiunilor se face de catre primari si/sau împuternicitii acestora si de reprezentantii împuterniciti ai autoritatilor de reglementare competente,dupa caz.
NOTA:
RADET Bucuresti nu are competente în aplicarea sanctiunilor catre proprietarii care au executat debransarea apartamentului de la sistemul public de alimentare cu energie termica fara respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe informatii, programari sau oferte apelati cu incredere la noi.
TEL: 0720.877.877 - 0767.877.877 - 0757.877.877